alexellisuk

...joined 3 years ago, and has 1681 karma

submissions / comments / favourites

Founder @OpenFaaS. Likes: OSS, Linux, Go, Serverless, Raspberry Pi - https://www.alexellis.io / @alexellisuk